Misz-Masz 0

Wyczyść swoją szkołę [wspólna akcja Szczecin Blog i BKF]

Czas na kolejny etap współpracy pomiędzy Szczecin Blog, a firmą BKF zlokalizowaną w Skarbimierzycach. Już mieliście okazję ją bardziej poznać w artykule BKF… czyli czysty biznes [poznaj firmę i znajdź dobrą pracę]

BKF działa w kilku obszarach – produkuje i dostarcza myjnie bezdotykowe, sprzedaje sprzęt do czyszczenia oraz środki czystości. W ostatnich tygodniach wraz z przedstawicielami BKF pracowałem bardzo mocno nad przygotowaniami modelu konkursu przeznaczonego dla szkół średnich. W końcu mam przyjemność przedstawić Wam naszą akcję.

Wyczyść swoją szkołę

Akcja – Konkurs – przeznaczona dla publicznych szkół średnich. Jest o co walczyć, bo budżet przeznaczony na nagrody to ponad 6000 zł. Nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca – trzy szkoły, które najbardziej się wykażą podczas czasu trwania naszego konkursu.

Co trzeba zrobić, by wziąć udział w konkursie?

W konkursie mogą brać udział wszystkie publiczne szkoły średnie, czyli licea, technika oraz szkoły zawodowe. Musicie udowodnić, że to Wasza szkoła powinna właśnie wygrać. Forma jest absolutnie dowolna: tekst, zdjęcie, video, praca plastyczna – wszystko, co można zamieścić w Internecie w formie komentarza (mogą być również linki przekierowujące do prac przygotowanych na zewnątrz – np. film w serwisie Youtube).

Swoje zgłoszenia przysyłamy na adres e-mail pawel@szczecinblog.pl

Pamiętajcie – przede wszystkim nie liczy się ilość (chociaż będzie oceniane również zaangażowanie), ale jakość i kreatywność. A na pewno Wam jej nie brakuje.

Jakie są nagrody?

Wraz z firmą BKF przewidzieliśmy trzy nagrody w konkursie „Wyczyść swoją szkołę”:

I miejsce – voucher o wartości 5 000 zł na zakupy środków czystości z katalogu bkf.pl,
II miejsce – voucher o wartości 900 zł przy zakupach na kwotę minimum 3000 zł przy jednorazowej transakcji,
III miejsce – voucher o wartości 550 zł przy zakupach na kwotę minimum 3000 zł przy jednorazowej transakcji,

W akcję mogą się angażować uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły. Jest o co walczyć.
Konkurs trwa od 16 września do 31 października 2015. Komisja konkursowa (czyli ja i pracownicy BKF) ocenią zaangażowanie poszczególnych szkół i wybiorą najlepsze odpowiedzi i 7 listopada poinformujemy o zwycięzcach.

bkf-szczecin-blog-konkurs-dla-szkol2

Jak możesz pomóc?

Jeśli chodzisz do szkoły średniej, to zainteresuj akcją znajomych… a może też swojego wychowawcę, nauczyciela. Możesz działać też w pojedynkę, ale wiadomo, że wspólnie można więcej osiągnąć. A poza tym działanie w grupie to większy fun i satysfakcja z działania.

Jeśli Twoje dziecko chodzi do szkoły średniej, to przekaż mu te informacje, wspomnij o akcji na zebraniu rodziców (na pewno jest jedno we wrześniu).

Jeśli znasz kogoś ze szkoły średniej lub po prostu chcesz pomóc szkole, do której chodziłeś (lub z którą szczególnie sympatyzujesz), też możesz działać i pomóc swojej dawnej placówce oświatowej. Trzeba jednak pamiętać o tym, by powiadomić władze szkoły, że zgłaszasz ją do konkursu.

O firmie BKF

Firma BKF znajduje się w w Skarbimierzycach 22 – tuż przy głównej drodze. Początki firmy sięgają 1989 roku. Firmę możecie kojarzyć głównie z maszyn i akcesoriów do sprzątania. I słusznie, bo to ważna część BKF – w centrum Szczecina możemy znaleźć ich punkt detaliczny – przy al. Wyzwolenia. Jednak najbardziej przychodowy jest biznes związany ze sprzedażą myjni samoobsługowych. Więcej na temat BKF możecie przeczytać w artykule przedstawiającym moją wizytę tam – BKF… czyli czysty biznes [poznaj firmę i znajdź dobrą pracę]

Wszystkie szczegóły techniczne konkursu znajdziecie w regulaminie, który znajduje się poniżej. Powodzenia.

Regulamin konkursu „Wyczyść swoją szkołę” organizowanego na stronie internetowej Szczecin Blog
§1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu realizowanego pod nazwą „Wyczyść swoją szkołę” (zwanego dalej „Konkursem”) jest BKF Sp. z o.o. z siedzibą w Dołujach k/Szczecina, Skarbimierzyce 22, 72-002 (dalej „Organizator”).
2. Obsługę techniczną konkursu zapewnia Szczecin Blog (dalej „Koordynator”).
3. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Organizatora mają odpowiednie zastosowanie do Koordynatora, chyba że Regulamin wskazuje odmiennie lub różnicuje wprost zapisy wobec Organizatora i Koordynatora.
4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na stronie http://www.szczecinblog.pl.
5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 16.09.2015 roku i trwa do 31.10.2015 roku (dalej „Czas trwania konkursu”).
6. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej „Komisja”).
7. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej http://www.szczecinblog.pl Na stronie internetowej dostępna jest zawsze aktualna wersja regulaminu.

§2. Uczestnicy
1. Konkurs skierowany jest do publicznych szkół średnich na terenie Szczecina.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub współpracownicy Organizatora lub Koordynatora, w tym także wchodzący w skład Komisji.
3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości oraz zobowiązanie się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad.
4. Przystępując do konkursu Uczestnik potwierdza również, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§3. Zasady Konkursu
1. Udział w konkursie wymaga:
a. wejścia na stronę http://www.szczecinblog.pl
b. wysłania zgłoszenia na adres e-mail pawel@szczecinblog.pl z odpowiedzią na zadanie konkursowe,
2. Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie nieograniczoną ilość razy.
3. Komisja konkursowa wybierze trzech zwycięzców nagrody tj. nagrodzone szkoły. Każda z nich otrzyma nagrody w postaci:
a. I miejsce – voucher o wartości 5 000 zł na zakupy w sklepie bkf.pl,
b. II miejsce – voucher o wartości 900 zł przy zakupach na kwotę minimum 3000 zł przy jednorazowej transakcji,
c. III miejsce – voucher o wartości 550 zł przy zakupach na kwotę minimum 3000 zł przy jednorazowej transakcji,
4. Wszystkie kwoty podane w konkursie są kwotami brutto.
5. Przy wyborze nagrody będzie brana pod uwagę kreatywność i pomysł zgłoszeń na daną szkołę, ich ilość nie będzie kluczowa, jednak będzie brana pod uwagę.
6. Komisja konkursowa wskaże Zwycięzcę w dniu 07.11.2015 r., w drodze uchwały, którą ogłosi w tym dniu na stronie internetowej www.szczecinblog.pl
7. Zwycięzcy Konkursu zostanie przez Komisję konkursową powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej przez Komisję.
8. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której nagrodzona szkoła zrzeka się nagrody tj. nie może jej przyjąć z przyczyn leżących po stronie szkoły, Organizator zastrzega sobie prawo do nagrodzenia kolejnej na liście, wybranej szkoły, która miała najciekawsze zgłoszenie/zgłoszenia.

§4. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje czy uwagi dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu lub jego organizacji Uczestnicy mogą zgłaszać do dnia 10.11.2015 r. drogą mailową na adres e-mail pawel@tencat.pl
2. Wszelkie reklamacje czy uwagi zgłoszone przez Uczestników w sposób określony w punkcie poprzedzającym będą rozwiązywane i rozstrzygane przez Komisję konkursową.
3. Decyzje Komisji w przedmiocie reklamacji czy uwag podejmowane będą większością głosów w formie pisemnej uchwały w ciągu 7 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi. W przypadku równej liczby głosów decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego Komisji konkursowej.

§5. Postanowienia końcowe
1. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, na co Uczestnik wyraża zgodę.
2. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, obejmujących przesyłanie informacji handlowych i marketingowych drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztową. Niniejsza zgoda obejmuje także przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania.
3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa.
4. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie, w dokumentach w nim powołanych, w regulaminie witryny, w której odbywa się konkurs oraz we właściwych przepisach prawa. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w doręczeniu lub brak doręczenia przez operatorów systemów informatycznych, telefonicznych i kurierskich wiadomości przesyłanych przez Uczestników i wysyłanych do Uczestników w tym również za niedoręczenie przesyłek wynikających z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub zmianę tego adresu albo wynikających z siły wyższej.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub ewentualne problemy techniczne związane z doręczeniem korespondencji e-mailowej, leżące po stronie operatorów systemów informatycznych, telefonicznych, dostawców usług internetowych albo siły wyższej.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym momencie trwania Konkursu, bez podania przyczyny. Zmieniony regulamin będzie obowiązywał od momentu publikacji w miejscach wymienionych w Regulaminie.
8. Wszelkie spory wynikłe z uczestnictwa w Konkursie będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez Sąd właściwy dla siedziby Uczestnika.

Zobacz również inne artykuły

Przeczytaj poprzedni wpis:
Chcesz tańsze bilety na Inspiration Day Show? [KONKURS]

  W ramach współpracy z Inspiration Day Show zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, w którym do wygrania jest 40%...

Zamknij