Gastronomia/handel 11

Wygraj zaproszenia do Woła i Krowy na Podzamczu

Święta za pasem, powoli wkraczamy w przedświąteczny, gorący okres. Pierwsze prezenty już znaleźliśmy pod poduszkami w Mikołajki. Na Szczecin Blog w przeciągu tygodnia pojawi się kilka ciekawych konkursów… a teraz czas na pierwszy z nich.

O lokalu Wół i Krowa pisałem już w jednym artykule Wół i Krowa – nowy burger bar z salą kinową.

13 grudnia w sobotę w burger barze Wół i Krowa odbędzie się specjalna impreza połączona z degustacją wina. Wstęp od 20:00 dla osób z zaproszeniami, godzinę później impreza otwiera się dla wszystkich chętnych – każdy będzie mógł za darmo wypić lampkę wina. Wieczór umili muzyka na żywo wykonywana przez zespół Jackpot. Będą grali od 20:00 do 23:00.

Z tej okazji Wół i Krowa przygotował konkurs, w którym do wygrania są następujące nagrody:

1 MIEJSCE – zaproszenie na imprezę oraz voucher na 100 zł do wykorzystania w lokalu,
2 MIEJSCE – zaproszenie na imprezę oraz voucher na 50 zł do wykorzystania w lokalu,
3 MIEJSCE – zaproszenie na imprezę 13 grudnia.

Zaproszenie pozwala na degustację wina, aż do wyczerpania zapasów ;)

Co trzeba zrobić, by wziąć udział w konkursie?

Jak dobrze wiecie, w lokalu Wół i Krowa na poziomie -1 znajduje się bardzo przyjemna salka kinowa z ekranem do wyświetlania filmów w jakości HD.

Konkurs dotyczy właśnie tego miejsca. Poniżej znajdziesz link do wpisu na Facebooku.

Wystarczy, że w komentarzu wpiszesz nazwę filmu, jaki chciałbyś obejrzeć ze znajomymi i swoją odpowiedź uzasadnisz, dlaczego właśnie ten film. Wybrane zostaną trzy najlepsze odpowiedzi. Powodzenia.

Weź udział w konkursie

Jeśli nie masz Facebooka, to wpisz odpowiedź w komentarzu tutaj poniżej, oczywiście nie zapomnij o podaniu swojego adresu e-mail (nie będzie widoczny).

Regulamin konkursu Wół i Krowa organizowanego na stronie internetowej Szczecin Blog
§1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu realizowanego pod nazwą Wół i Krowa (zwanego dalej „Konkursem”) jest firma Restaurants s.c., NIP 851-317-39-74, ul. Thugutta 2D/11, 71-693 Szczecin (dalej „Organizator”).
2. Obsługę techniczną konkursu zapewnia Szczecin Blog (dalej „Koordynator”).
3. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Organizatora mają odpowiednie zastosowanie do Koordynatora, chyba że Regulamin wskazuje odmiennie lub różnicuje wprost zapisy wobec Organizatora i Koordynatora.
4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na stronie http://www.szczecinblog.pl oraz w skojarzonym wpisie na Facebooku.
5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 7.12.2014 roku i trwa do 11.12.2014 roku (dalej „Czas trwania konkursu”).
6. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej „Komisja”).
Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://www.szczecinblog.pl Na stronie internetowej dostępna jest zawsze aktualna wersja regulaminu.

§2. Uczestnicy
1. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych, które zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub współpracownicy Organizatora lub Koordynatora, w tym także wchodzący w skład Komisji.
3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości oraz zobowiązanie się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad.
4. Przystępując do konkursu Uczestnik potwierdza również, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§3. Zasady Konkursu
1. Udział w konkursie wymaga:
a. wejścia na stronę http://www.szczecinblog.pl
b. zamieszczenia komentarza w skojarzonym wpisie na Facebooku lub w komentarzu pod wpisem konkursowym.
2. Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.
3. Komisja konkursowa wybierze trzech uczestników. Każdy z nich otrzyma nagrodę w postaci:
1 MIEJSCE – zaproszenie na imprezę oraz voucher na 100 zł do wykorzystania w lokalu,
2 MIEJSCE – zaproszenie na imprezę oraz voucher na 50 zł do wykorzystania w lokalu,
3 MIEJSCE – zaproszenie na imprezę 13 grudnia.
4. Komisja konkursowa wskaże Zwycięzcę w dniu 12.12.2014 r., w drodze uchwały, którą ogłosi w tym dniu na stronie internetowej www.szczecinblog.pl
5. Zwycięzca Konkursu zostanie przez Komisję konkursową powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej przez Komisję na adres e-mail, z którego wysłał zgłoszenie do konkursu lub poprzez prywatną wiadomość na Facebooku.

§4. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje czy uwagi dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu lub jego organizacji Uczestnicy mogą zgłaszać do dnia 16.12.2014 r. drogą mailową na adres e-mail restaurants.s.c@aol.com.
2. Wszelkie reklamacje czy uwagi zgłoszone przez Uczestników w sposób określony w punkcie poprzedzającym będą rozwiązywane i rozstrzygane przez Komisję konkursową.
3. Decyzje Komisji w przedmiocie reklamacji czy uwag podejmowane będą większością głosów w formie pisemnej uchwały w ciągu 7 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi. W przypadku równej liczby głosów decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego Komisji konkursowej.

§5. Postanowienia końcowe
1. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, na co Uczestnik wyraża zgodę.
2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie, w dokumentach w nim powołanych, w regulaminie witryny, w której odbywa się konkurs oraz we właściwych przepisach prawa. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w doręczeniu lub brak doręczenia przez operatorów systemów informatycznych, telefonicznych i kurierskich wiadomości przesyłanych przez Uczestników i wysyłanych do Uczestników w tym również za niedoręczenie przesyłek wynikających z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub zmianę tego adresu albo wynikających z siły wyższej.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub ewentualne problemy techniczne związane z doręczeniem korespondencji e-mailowej, leżące po stronie operatorów systemów informatycznych, telefonicznych, dostawców usług internetowych albo siły wyższej.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym momencie trwania Konkursu, bez podania przyczyny. Zmieniony regulamin będzie obowiązywał od momentu publikacji w miejscach wymienionych w Regulaminie.
7. Wszelkie spory wynikłe z uczestnictwa w Konkursie będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez Sąd właściwy dla siedziby Uczestnika.

Artykuł powstał we współpracy z lokalem Wół i Krowa, które jest partnerem Szczecin Blog.

wol-i-krowa-burger-szczecin

wol-i-krowa-szczecin-podzamcze

Zobacz również inne artykuły

Przeczytaj poprzedni wpis:
Nowa sala zabaw dla dzieci w Centrum Galaxy

13 grudnia (sobota) w centrum Galaxy zostanie otwarta nowa sala zabaw dla dzieci - Jupi Park. Nie zabraknie tam na...

Zamknij